Zamek w Ciepłowodach
- historia
- architektura
- fakty i domysły


HISTORIA ZAMKU
Daty, Wydarzenia, Historia rozbudowy

   Dolina rzeki Małej Ślęży była miejscem powstania jeszcze na początku XIII stulecia, niewielkiego obronnego gródka drewniano ziemnego. Ówczesny właściciel tych ziem, śląski rycerz Wojciech Łyka z rodu Czurbanów, zaczął w drugiej połowie wieku XIII wznosić murowaną budowlę.
   Przypuszczalnie jednak dopiero jego następca - rycerz Mikołaj - wybudował właściwą warownię. Pan na Ciepłowodach, występujący w źródłach już w 1280 roku, a od 1312 r. kanclerz książęcy, mógł postawić sobie warowną siedzibę. Powstała wtedy prostokątna wieża obronna.
   W XV w. panem w Ciepłowodach był rycerz - rozbójnik Jerzy Reibnitz, którego obległ w roku 1441 książę ząbkowicki Wilhelm i zdobył z dużą pomocą wrocławskich mieszczan.
   Pod koniec XV w. warownia stała się własnością książąt ziębickich, od których wykupili ją w 1502 r. bracia Henryk i Konrad Seidlitzowie. Dokonali oni około 1540 r. znacznej przebudowy, głównie pod kątem zmian w obronności zamku. Poza wzniesieniem przy wieży budynku mieszkalnego, otoczono całość wałem ziemnym, postawiono cztery basteje i dodano podwójną fosę. W pracach modernizacyjnych, jak donoszą źródła, brał udział m. in. Hans Bernard z Berna, budowniczy szwajcarski.
   Przez następne ponad dwa stulecia (1579 - 1722) zamek należał do różnych rodów śląskich. Gdy w 1722 r. urządzono licytację tutejszych dóbr, zamek wraz z wsią kupił Antoni Schreyvogel. Popadający w ruinę zamek w ówczesnych zapiskach określony został jako znajdujący się w bardzo złym stanie. Niemniej został odbudowany na rezydencję magnacką.
   Kolejnymi właścicielami zamku byli Schweinichenowie, a potem książęta orańscy. Pożar w 1841 r. strawił niemal wszystko - zostały tylko mury i sklepienia. Odbudowano go po raz kolejny, niwelując zarazem fosę i wały ziemne. Zdewastowany w czasie ostatniej wojny pozostał ruiną.

ARCHITEKTURA ZAMKU
Wymiary, Elementy architektoniczne, Zachowane detale

   Zamek zaczęto budować pod koniec XIII w. Najpierw powstał kamienny mur obwodowy z wjazdem od południa, fosa oraz liczne zabudowania drewniane - mieszkalne i gospodarcze. Na początku XIV w. wzniesiono prostokątną wieżę mieszkalną o podstawie 8 x 10 m, wysokości 18 m, z czterema kondygnacjami.
   W XV w. w części wschodniej założenia powstały przymurne budynki mieszkalne. Kolejna przebudowa - w 1540 r. - była przede wszystkim modernizacją umocnień obronnych warowni. Wzniesiono wał ziemny z czterema bastejami, a także przekopano dodatkowy rów.
   Aktualnie widoczne są jeszcze pozostałości gotyckiej wieży górującej nad fragmentami zabudowań półkoliście obejmującymi dziedziniec. Zachowały się też resztki fosy i wały ziemne ze śladami narożnych umocnień i murów.
   Od strony południowej zamku znajdują się zabudowania folwarczne z XIX wieku, ze spichrzem z około 1800 roku, wzniesione najprawdopodobniej na miejscu wcześniejszego przedzamcza.

W pobliżu: Niemcza (16 km), Witostowice (12 km), Ząbkowice Śląskie (15 km)

 Powrót 

  © Xezaar